Huishoudelijk Reglement Personeelsvereniging Gemeente Enschede

Artikel 1 Het dagelijks en algemeen bestuur 

Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit:

  1. een Voorzitter;
  2. een 2e Voorzitter;
  3. een Secretaris;
  4. een Penningmeester;
  5. een bestuurslid (of bestuursleden) belast met de ledenadministratie.

Het dagelijks bestuur vergadert maandelijks een half uur vóór de vergadering van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de overige leden die zich inzetten voor de vereniging. 

In het najaar wordt er vanuit het bestuur een commissie benoemd die een overzicht maakt van:

  1. de evenementen in het komende verenigingsjaar;
  2. de maand waarin het georganiseerd wordt.

Het (bestuurs)lid dat de organisatie van het evenement op zich neemt, zorgt in de maand oktober voor de begrootte kosten per evenement.

In november wordt de activiteitenkalender en de begroting besproken en goedgekeurd.

Naast de ingeplande evenementen is er (als de penningmeester akkoord geeft) altijd ruimte voor “spontane” evenementen. 

Hoofdregel voor het verdelen van de kosten is 50% voor rekening van een lid, 50% rekening van de vereniging. Van deze regel kan in overleg met de penningmeester afgeweken worden.

Artikel 2 Leden

Leden zijn (door pensionering of FPU, oud-) medewerkers van de gemeente Enschede, uitzendkrachten en gedetacheerde medewerkers. Zij betalen contributie en een eigen bijdrage bij evenementen. 

Ereleden betalen geen contributie en geen eigen bijdrage bij evenementen.  

Een lid krijgt een cadeaubon van de personeelsvereniging  bij:

  • 25 en 40 jaar ambtsjubileum
  • afscheid van de gemeente als gevolg van pensionering/FPU als de personeelsvereniging een aan de personeelsvereniging gerichte uitnodiging krijgt.

Artikel 3 Evenementen

Deelname aan evenementen is voor eigen risico van de deelnemers. Leden en hun introducees gedragen zich fatsoenlijk tijdens evenementen en luisteren naar de aanwijzingen van de organisator. Leden kunnen aangesproken worden op het gedrag van hun introducees. 

Bij de uitnodiging van een evenement staat vanaf welke datum deelnemers zich kunnen aanmelden voor een evenement. Dit om alle leden de kans te geven om mee te doen aan alle evenementen. Opgaven vóór de in de uitnodiging genoemde datum worden niet als aanmelding gezien.

Elk lid kan voor zichzelf en voor 1 extra persoon kaartjes met korting bestellen of zich met 2 personen, waaronder het lid zelf, aanmelden om met korting aan een evenement deel te nemen. De organisator van het evenement kan afhankelijk van het georganiseerde dit aantal van 2 naar boven of naar beneden bijstellen. 

Ieder lid dat mee kan naar een evenement, krijgt een bevestiging  van de organisatie. Een aanmelding is definitief als het lid de bevestiging van de organisatie gekregen heeft. Aanmelden is betalen, zodra de bevestiging is verstuurd. 

Bij afmelden voor een evenement bepaalt de organisator van het betreffende evenement of er iemand van de wachtlijst in de plaats komt, of dat er vervanging gestuurd mag worden. Er is geen mogelijkheid tot teruggave van de eigen bijdrage, met uitzondering van de situatie dat iemand van de wachtlijst aan het evenement deelneemt en zijn bijdrage betaalt.

Afmelden op de dag van het evenement zelf: telefonisch aan de organisator van het evenement zoals aangegeven op de uitnodiging van het evenement. Geen mogelijkheid tot teruggave van de eigen bijdrage. 

Als een (bestuurs) lid een evenement (mede) organiseert is deze geen eigen bijdrage verschuldigd. In alle andere gevallen is de bijdrage gewoon verschuldigd.

Bij de evenementen kunnen foto’s gemaakt worden die op de internetsite van de vereniging geplaatst kunnen worden en gebruikt worden voor promotie binnen de doelstelling van de personeelsvereniging. Foto’s gemaakt door leden kunnen gemaild worden naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. en worden via de website van de personeelsvereniging verspreidt (www.pv-gemeente-enschede.nl)

Artikel 4 Contributie

De contributie wordt op het salaris ingehouden. Indien dat niet mogelijk is, krijgt het lid per e-mail of per post een nota voor de jaarcontributie. Restitutie van lidmaatschapsgelden is niet mogelijk. Afmelden voor de personeelsvereniging kan uitsluitend per 1 januari van het aankomende jaar. Bij beëindiging van een dienstverband stopt het lidmaatschap per direct. 

Een lid (met een dienstverband bij de gemeente Enschede) dat met pensioen gaat of met FPU, kan zijn lidmaatschap afkopen door eenmalig een bedrag van € 150,00 te betalen. Bij continuering van het lidmaatschap na pensionering/FPU zonder afkoop, betaalt het lid een jaarcontributie gelijk aan de helft van de normale contributie en ontvangt het lid hiervoor jaarlijks een nota per e-mail of per post.